ตู้พระไตรปิฏกบ้านพี่พลอย

รวบรวมเรื่องพุทธประวัติ และนิทานชาดก

  สนใจเลือกรับฟังตอนอื่น  คลิ๊กที่นี้คะ

ขอเชิญทุกท่าน ฟังเสียงแห่งธรรม ออนไลน์ เรื่องพุทธประวัติ ด้วยกันนะคะ

พลอยจ๋า เปิด คอลัมม์ใหม่ใน "บ้านพี่พลอย" คะ โดยจะใช้ชื่อว่า "ตู้พระไตรปิฎก" จะเก็บบันทึก เสียงแห่งธรรม ทั้งหมดไว้ โดยรวบรวมเป็น พุทธประวัติ รวมถึงชาดกทั้งหมดด้วย แต่เนื่องจาก พระไตรปิฏก นั้น เป็นคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีลักษณะเป็นนิทานสุภาษิต ฉะนั้นในพระไตรปิฎกจึงไม่มีการเล่าเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น คงมีแต่คำสุภาษิตอย่างเดียว ดังนั้นคำโต้ตอบในเสียงแห่งธรรม ร่วมถึงในชาดกที่จะนำมาจัดลงไว้ใน "ตู้พระไตรปิฏก บ้านพี่พลอย" นี้ จะยึดถือเนื้อเรื่องตาม "อรรถกถา" เป็นหลัก(หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายพระไตรปิฏกอีกทีน่ะคะ) ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจง่าย และชวนติดตามน่ะคะ

พลอยจ๋าขอเชิญชวนทุกท่านที่มีเวลาว่างประมาณ 15 - 20 ลองเข้ามาเปิดฟัง พุทธประวัติ และชาดก ใน "ตู้พระไตรปิฏก" บ้านพี่พลอยกันนะคะ เพื่อความรู้ ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาของเราโดยแจ่มแจ้ง อีกทั้งเป็นเกราะป้องกันให้ระลึกอยู๋เสมอว่าเราคือ ชาวพุทธ ควรที่จะรู้และเข้าใจถึงพระประวัติขององค์พระสัมมาสันพุทธเจ้าพอสังเขป และสามารถอธิบายแก่บุตรหลานได้อย่างถูกต้องนะคะ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการศึกษาฯ ในครั้งนี้นะคะ พลอยจ๋าขอร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลที่จะเกิดแก่ผู้ที่มีจิตตั้งใจฟังพุทธประวัติคะ

พุทธประวัติ ตอนที่ 1 กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ

เมื่อพระโพธิสัตว์ พระเวสสันดรได้ไปจุติในสวรรค์ชั้นดุสิต เป็นเทพบุตร ก่อนพุทธศักราช เทพบุตร ทุกชั้นฟ้าได้มาประชุมปรึกษาว่า ผู้ใดจะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เทพทุกองค์ได้ลงความเห็นเป็น อันหนึ่งเดียวกันว่าพระโพธิสัตว์ อยู่ชั้นดุสิต จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงได้ทูลเชิญ ให้ลงมาจุติ ตรัสรู้ เพื่อโปรดสัตว์โลกสมกับความมุ่งหวังที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาในชาติปางหลังหลาย ๆ ชาติ พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดสิ้น นอกจากหวังเอาสัมโพธิญาณเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เท่านั้น จึงควรแล้วที่พระองค์จะเสด็จมาโปรดชาวโลกมนุษย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย ให้ได้รับ แสงสว่าง เกิดปัญญา รู้จักทางออกจากทุกข์ของตนที่มีอยู่

วันที่พระองค์เสด็จจุตินั้น ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันเพ็ญเดือน ๘ ปีจอ หลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะ และ พระนางสิริมหามายาอภิเษกได้ไม่นาน ตอนที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต พระนางสิริมหามายา กำลังบรรทม และทรงได้สุบินนิมิตว่า พระนางได้ไปอยู่ในป่าหิมพานต์และได้มีช้างเผือกตัวหนึ่งลงมา จากยอดเขาสูง แล้วเข้ามาหาพระนาง และเดินวนรอบพระแท่นที่บรรทม ได้มีการบรรยายไว้ว่า วันที่ พระโพธิสัตว์ได้เข้าสู่พระครรภ์นั้น มีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น เหมือนกับวันที่ประสูติ ตรัสรู้ วันปฐม เทศนา เพียงแตกต่างกันในรายละเอียดเท่านั้น เสียงที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกจักรวาลนั้นก็หมายความว่า คนตาบอดกลับเห็นแจ้ง คนหูหนวกกลับได้ยินเสียง ซึ่งหมายถึงพระมหาธิคุณ และพระมหาบารมี ของ พระพุทธเจ้าแห่งสัจจธรรม จะแผ่ไปทั่วโลกมนุษย์ คนตาบอด คนหูหนวกก็ดี คนที่มีกิเลสเมื่อได้สดับ รับฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหายจากการเป็นคนหูหนวกตาบอด กลายเป็นคนมี ปัญญารอบรู้ ก็เนื่องจากพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่องแสงให้เห็นทางออกจากทุกข์ได้

มีเมืองต่างๆ หลายเมืองด้วยกัน มีเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียง เมืองนี้เรียกว่ากรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นเมืองของ เจ้าชายสิทธัตถะที่กำเนิด เมืองกบิลพัสดุ์ได้สร้างขึ้น ที่ดงไม้สักกะ ใกล้ห