วิทยุเสียงแห่งธรรมบ้านพี่พลอย 

 

         

   วิทยุเสียงแห่งธรรมบ้านพี่พลอย  

.

                 ห้องพระบ้านพี่พลอย สวดมนต์ออนไลน์

                 บทสวดมหาสมัยสูตร 
        .
.
               พุทธประวัติ ตอนที่ 1 กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ

                พุทธประวัติ ตอนที่ 2 การอภิเสกสมรสเจ้าชายสิทธัตถะ-เจ้าหญิงยโสธรา

                พุทธประวัติ ตอนที่ 3 เจ้าชายสิทธัตถะพบเทวทูตทั้ง 4 ตัดสินใจออกผนวช

                พุทธประวัติ ตอนที่ 4 บำเพ็ญเพียร แสวงหาความหลุดพ้น

                พุทธประวัติ ตอนที่ 5 ค้นพบทางสายกลาง ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

                พุทธประวัติ ตอนที่ 6 เผยแพร่ธรรม โปรดปัจวัญคีย์ทั้ง 5

                พุทธประวัติ ตอนที่ 7 โปรดพระประยูรญาติ

                พุทธประวัติ ตอนที่ 8 ภิกษุณีองค์แรกพระนางปชาบดีโคตมี

                พุทธประวัติ ตอนที่ 9 การเผยแพร่พระธรรมใน 45 พรรษา

                พุทธประวัติ ตอนที่ 10 การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

.

                นิทานชาดก 10 พระชาติ ก่อนตรัสรู้

                พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่2

                พระชาติที่ 2 พระมหาชนก

                พระชาติที่ 3 พระสุวรรณสาม

                พระชาติที่ 4 พระเนมิราช

                พระชาติที่ 5 พระมโหสถ

                พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 7 พระจันทกุมาร

                พระชาติที่ 8 พระพรหมนารถ

                พระชาติที่ 9 พระวิฑูตบัณฑิต ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 9 พระวิฑูตบัณฑิต ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 3 (จบพระทศชาติบริบูรณ์)

                ฟังเทศน์ - บรรยายธรรม 

                 อยู่เพื่ออะไร ตอนที่ 1  /หลวงพ่อชา

                 อยู่เพื่ออะไร ตอนที่ 2  /หลวงพ่อชา

                 เข็มชีวิต ตอนที่ 1  /คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง

                 เข็มชีวิต ตอนที่ 2  /คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง

.

                วิทยุเสียงกฎแห่งกรรมบ้านพี่พลอย

       กฎแห่งกรรม ชุดรวมเรื่อง  "ไปทัวร์นรก"

       ตายแล้วไปไหน (1) โดยพันเอกเสนาะ จินตรัตน์

       ตายแล้วไปไหน (2) โดยพันเอกเสนาะ จินตรัตน์

       ตกตึกตายแล้วฟื้น ท่องนรกพบยมทูต โดยคุณพัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์

       ระลึกชาติ  โดยท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (1)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (2)

       กฎแห่