วิทยุเสียงแห่งธรรมบ้านพี่พลอย 

 

         

   วิทยุเสียงแห่งธรรมบ้านพี่พลอย  

.

                 ห้องพระบ้านพี่พลอย สวดมนต์ออนไลน์

                 บทสวดมหาสมัยสูตร 
        .
.
               พุทธประวัติ ตอนที่ 1 กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ

                พุทธประวัติ ตอนที่ 2 การอภิเสกสมรสเจ้าชายสิทธัตถะ-เจ้าหญิงยโสธรา

                พุทธประวัติ ตอนที่ 3 เจ้าชายสิทธัตถะพบเทวทูตทั้ง 4 ตัดสินใจออกผนวช

                พุทธประวัติ ตอนที่ 4 บำเพ็ญเพียร แสวงหาความหลุดพ้น

                พุทธประวัติ ตอนที่ 5 ค้นพบทางสายกลาง ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

                พุทธประวัติ ตอนที่ 6 เผยแพร่ธรรม โปรดปัจวัญคีย์ทั้ง 5

                พุทธประวัติ ตอนที่ 7 โปรดพระประยูรญาติ

                พุทธประวัติ ตอนที่ 8 ภิกษุณีองค์แรกพระนางปชาบดีโคตมี

                พุทธประวัติ ตอนที่ 9 การเผยแพร่พระธรรมใน 45 พรรษา

                พุทธประวัติ ตอนที่ 10 การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

.

                นิทานชาดก 10 พระชาติ ก่อนตรัสรู้

                พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่2

                พระชาติที่ 2 พระมหาชนก

                พระชาติที่ 3 พระสุวรรณสาม

                พระชาติที่ 4 พระเนมิราช

                พระชาติที่ 5 พระมโหสถ

                พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 7 พระจันทกุมาร

                พระชาติที่ 8 พระพรหมนารถ

                พระชาติที่ 9 พระวิฑูตบัณฑิต ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 9 พระวิฑูตบัณฑิต ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 3 (จบพระทศชาติบริบูรณ์)

                ฟังเทศน์ - บรรยายธรรม 

                 อยู่เพื่ออะไร ตอนที่ 1  /หลวงพ่อชา

                 อยู่เพื่ออะไร ตอนที่ 2  /หลวงพ่อชา

                 เข็มชีวิต ตอนที่ 1  /คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง

                 เข็มชีวิต ตอนที่ 2  /คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง

.

                วิทยุเสียงกฎแห่งกรรมบ้านพี่พลอย

       กฎแห่งกรรม ชุดรวมเรื่อง  "ไปทัวร์นรก"

       ตายแล้วไปไหน (1) โดยพันเอกเสนาะ จินตรัตน์

       ตายแล้วไปไหน (2) โดยพันเอกเสนาะ จินตรัตน์

       ตกตึกตายแล้วฟื้น ท่องนรกพบยมทูต โดยคุณพัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์

       ระลึกชาติ  โดยท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (1)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (2)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (3)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (4)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (5)

       จิตวิญญาณและโรคที่ถูกกระทำ โดยนายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ (1)

       จิตวิญญาณและโรคที่ถูกกระทำ โดยนายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ (2)

.

                        มงคลชีวิต 38 ประการ

                บทกล่าวปฐมบท "อุดมมงคลทั่วไป"

                มงคลชีวิตที่ 1 การไม่คบคนพาล

                มงคลชีวิตที่ 2 การคบบัณฑิต

                มงคลชีวิตที่ 3 การบูชาผู้ควรบูชา

                มงคลชีวิตที่ 4 การอยู่ในประเทศอันสมควร

                มงคลชีวิตที่ 5 การได้สั่งสมบุญ

                มงคลชีวิตที่ 6 การตั้งตนถูกทาง

                มงคลชีวิตที่ 7 การคงแก่เรียน

                มงคลชีวิตที่ 8 การมีศิลปะ

                มงคลชีวิตที่ 9 การมีวินัย

                มงคลชีวิตที่ 10 การพูดวาจาสุภาษิต

                มงคลชีวิตที่ 11 การบำรุงบิดามารดา

                มงคลชีวิตที่ 12 การสงเคราะห์บุตร

                มงคลชีวิตที่ 13 การสงเคราะห์ภรรยา

                มงคลชีวิตที่ 14 การงานไม่คั้งค้าง

                มงคลชีวิตที่ 15 การบำเพ็ญทาน

                มงคลชีวิตที่ 16 การประพฤติธรรม

                มงคลชีวิตที่ 17 การสงเคราะห์ญาติ

                มงคลชีวิตที่ 18 การงานไม่มีโทษ

                มงคลชีวิตที่ 19 การงดเว้นจากบาป

                มงคลชีวิตที่ 20 การสำรวมจากการดื่ม

                มงคลชีวิตที่ 21 ความไม่ประมาทในธรรม

                มงคลชีวิตที่ 22 ความเคารพ

                มงคลชีวิตที่ 23 ความถ่อมตน

                มงคลชีวิตที่ 24 ความสันโดษ

                มงคลชีวิตที่ 25 ความกตัญญู

                มงคลชีวิตที่ 26 ฟังธรรมตามกาล

                มงคลชีวิตที่ 27 ความอดทน

                มงคลชีวิตที่ 28 ความเป็นผู้ว่าง่าย

                มงคลชีวิตที่ 29 การเห็นสมณะ

                มงคลชีวิตที่ 30 การสนทนาธรรม

                มงคลชีวิตที่ 31 การบำเพ็ญตบะ

                มงคลชีวิตที่ 32 การประพฤติพรหมจรรย์

                มงคลชีวิตที่ 33 การเห็นอริยสัจ

                มงคลชีวิตที่ 34 การทำพระนิพพานให้แจ้ง

                มงคลชีวิตที่ 35 จิตที่ไม่หวั่นไหว

                มงคลชีวิตที่ 36 จิตที่ไม่เศร้าโศก

                มงคลชีวิตที่ 37 จิตที่ปราศจากธุลี

                มงคลชีวิตที่ 38 จิตเกษม

.

                       นิยายธรรมะ ลีลาวดี

                ลีลาวดี  ตอนที่ 1  / เด็กจัณฑาล 

                ลีลาวดี  ตอนที่ 2  / ชีวิตใหม่

                ลีลาวดี  ตอนที่ 3  / กลับมาตุภูมิ

                ลีลาวดี  ตอนที่ 4 /  ผู้มีพระคุณ

                ลีลาวดี  ตอนที่ 5 / ป่าช้าผีดิบ

                ลีลาวดี  ตอนที่ 6 / จาริกแสวงบุญ

                ลีลาวดี  ตอนที่ 7 / แสงแห่งธรรม

                ลีลาวดี  ตอนที่ 8 / จาริกแสวงบุญ (2)

                ลีลาวดี  ตอนที่ 9 / สมภารวัดเฬรุวัน

                ลีลาวดี  ตอนที่ 10 / ถ่านไฟเก่า

                ลีลาวดี  ตอนที่ 11 / หญิงชรา

                ลีลาวดี  ตอนที่ 12 / วาระสุดท้าย

                ลีลาวดี  ตอนที่ 13 / อาวุธภายใน

                ลีลาวดี  ตอนที่ 14 / น้ำตาของบิดา

                ลีลาวดี  ตอนที่ 15 / ผู้เปลี่ยนใจโจร)

                ลีลาวดี  ตอนที่ 16 / ริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดี

                ลีลาวดี  ตอนที่ 17 / เผชิญปีศาจ

                ลีลาวดี  ตอนที่ 18 / ชีวิตสัมยาสี

                ลีลาวดี  ตอนที่ 19 / สหายร่วมตระเวนโลก

                ลีลาวดี  ตอนที่ 20 / เหตุร้ายในราตรี

                ลีลาวดี  ตอนที่ 21 / หญิงชราผู้วิกลจริต

                ลีลาวดี  ตอนที่ 22 / ณ เชิงเขาอุทัย

                ลีลาวดี  ตอนที่ 23 / วีระสีหะผู้ทรนง

                ลีลาวดี  ตอนที่ 24 / กรรมลิขิต

                ลีลาวดี  ตอนที่ 25 / หลานชายมหาวีระ

                ลีลาวดี  ตอนที่ 26 / กุมารีผู้ระลึกชาติได้

                ลีลาวดี  ตอนที่ 27 / บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน

                ลีลาวดี  ตอนที่ 28 / ข่าวดีจากพระสงฆ์

                ลีลาวดี  ตอนที่ 29 / ธิดาสองตระกูล

                ลีลาวดี  ตอนที่ 30 / ศัตรูที่กลายเป็นศิษย์

                ลีลาวดี  ตอนที่ 31 / เปลวเพลิงแห่งชีวิต

                ลีลาวดี  ตอนที่ 32 / รักตนให้ถูกทาง

                ลีลาวดี  ตอนที่ 33 / ข่าวดีที่แสนร้าย

.

                       นิยายธรรมะ กามนิต-วาสิฏฐี

                กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  1

                กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  2

                กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  3

                กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  4

                กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  5 .

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

เพลงประกอบ ชื่อ "เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด"

โค้ดเพลง http://www.dhammajak2.net/music/wma/sound1/sound_16.wma

Tags: concact, mail, song

Comment

Comment:

Tweet

Recommend